Call Us : +123-456-789

พัฒนา ‘เด็กไทย’ อ่านออกเขียนได้

Home  >>  health news  >>  พัฒนา ‘เด็กไทย’ อ่านออกเขียนได้

พัฒนา ‘เด็กไทย’ อ่านออกเขียนได้

   health news   October 4, 2017  Comments Off on พัฒนา ‘เด็กไทย’ อ่านออกเขียนได้

เพราะการอ่านออกเขียนได้เป็นบันไดขั้นแรกสู่การเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่จะมีสุขภาวะที่ดี ทว่า…เด็กไทยในวันนี้ที่ยัง “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ก็มีเยอะ ส่วนที่อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ก็มีอีกแยะ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 9 แห่ง ดำเนินโครงการ “สานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ” ซึ่งมีพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การอ่านออกเขียนได้เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ แต่จากสถานการณ์การอ่านของเด็กและเยาวชนไทย ปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง จากการประเมิน PISA ปี 2015 พบว่า นักเรียนไทยอายุ 15 ปี ร้อยละ 83 สอบตกวิชาการอ่าน ซึ่งจุดอ่อนด้านนี้ยังสัมพันธ์กับการอ่อนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของการประเมิน PISA อีกด้วย นอกจากนี้ ยังพบความเหลื่อมล้ำที่ทักษะการอ่านระหว่างนักเรียนจากพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีคะแนนสูงกว่านักเรียนพื้นที่อื่นๆ โดยห่างจากภาคที่มีคะแนนต่ำสุดคือภาคอีสานตอนล่างมากกว่าครึ่งระดับ หรือเท่ากับการเรียนรู้ที่ต่างกันเกือบหนึ่งปี “ท่ามกลางสังคมสูงวัยที่คนรุ่นใหม่ต้องแบกรับ ก็อาจประสบปัญหาทั้งกับครอบครัวตนเองและประเทศชาติต่อไป เราจึงมีโครงการดังกล่าว แม้จะเริ่มจากโรงเรียนจำนวนเล็กๆ แต่ก็หวังสร้างเป็นแรงกระเพื่อมสู่ 40,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ” ดร.สุปรีดากล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.