Call Us : +123-456-789

ศาลปค.ถอนคำสั่งคกก.บริหารมธ.ปมไม่จ้าง”ครูเคท” 

Home  >>  news  >>  ศาลปค.ถอนคำสั่งคกก.บริหารมธ.ปมไม่จ้าง”ครูเคท” 

ศาลปค.ถอนคำสั่งคกก.บริหารมธ.ปมไม่จ้าง”ครูเคท” 

   news   March 8, 2018  Comments Off on ศาลปค.ถอนคำสั่งคกก.บริหารมธ.ปมไม่จ้าง”ครูเคท” 

ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่ง คณะกรรมการบริหาร มธ. ปมไม่จ้าง “ครูเคท” เหตุใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชี้การแสดงออกของ “ครูเคท” ผ่านสังคมออนไลน์ไม่เข้าลักษณะผู้บกพร่องในศีลธรรม เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษา ในคดีที่ครูเคท หรือนายคทาวุธ ครั้งพิบูลย์ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีมีมติไม่ว่าจ้างให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการใช้ถ้อยคำผ่านสื่อสารทางสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมและอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้น โดย​ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ครูเคท ได้สื่อสารทางสังคมออนไลน์เป็นวิธีสื่อสารถึงกันอันเป็นสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญรับรองสิทธินี้ไว้ หากการสื่อสารดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการก็ย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองตามที่รัฐธรรมนูญ 

แต่การที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำพฤติการณ์หรือการกระทำของครูเคทที่ได้สื่อสารทางสังคมออนไลน์มาใช้อ้างในการมีมติไม่ว่าจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ศาลเห็นว่า ข้อความในเฟซบุ๊กจำนวน 4 ข้อความ และอินสตาแกรมจำนวน 2ข้อความ อาจจะมีการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและภาพไม่เหมาะสมอยู่บ้างบางคำบางภาพ แต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะถือได้ว่ามีลักษณะต้องห้ามอันเนื่องจากเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 7(ข) (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 การที่มีมติไม่ว่าจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึง​พิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ไม่ว่าจ้างครูเคทเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments are closed.